Słowo Mania po polsku 1.0.20 MOD APK

Słowo Mania po polsku 1.0.20 MOD APK

Description of Słowo Mania po polsku MOD (Unlimited Money) for android

Słowo Mania po polsku Latest version with unlimited money for android free download (com.simplicity.slowkomania)

Jesteś maniakiem słownych gier? Mamy coś dla Ciebie! Najlepsza gra krzyżówkowa w 100% po polsku!

Kochasz krzyżówki i łamigłówki? Nie wyobrażasz sobie dnia bez rozwiązania takich krzyżówek, jak krzyżówki panoramiczne, krzyżówka magiczna, jolki, wirówki, wykreślanka, piknik?

Jeśli tak, to z pewnością spodoba Ci się nasza nowa gra krzyżówkowa – Słowomania!
Ta gra łączy najlepsze cechy zarówno gier typu mistrz słowa (układanka, piknik) jak i klasycznych papierowych – to z pewnością najlepsze krzyżówki po polsku.

Każde słowo na planszy tworzy krzyż z innym wyrazem – dzięki temu odnajdziesz właściwe słowo spośród liter ułożonych w okrąg literek. Przeciągając pomiędzy literami tworzysz słowa i układasz je na planszy tak aby utworzyły krzyż z już istniejącymi wyrazami w krzyżówce. Krzyżówka będzie kompletna wtedy gdy każde słowo będzie odpowiednie.

Dla każdego słowa istnieją słowne podpowiedzi – zagadki, jak w prawdziwej krzyżówce. Poczuj się jak mistrz i pokaż wszystkim, że takie łamigłówki, jakie oferuje nasza gra krzyżówkowa nie stanowią dla Ciebie wyzwania

Aby nie było zbyt prosto, co jakiś czas na gracza czeka kolejna gra słowna: wykreślanka (zakreślanka). Jej zasady są proste – krzyżówka zawiera słowa które ukryte zostały w sąsiedztwie przypadkowych liter – musisz je znaleźć w wykreślance przed upływem czasu i ułożyć w krzyż na planszy – w przeciwnym wypadku definitywnie nie zdążysz, układanka zniknie i będziesz musiał pójść na piknik obchodząc się smakiem wygranej – a wszystkiemu będzie winna ta gra słowna. Staw czoła, przechodź kolejne plansze i nie pozwól, aby pokonała Cię gra krzyżówkowa! Jeśli szukasz Words of Wonders po polsku lub Word link pl trafiłeś idealnie.

Dużą uwagę poświęcono na różnorodność haseł – z pewnością niejeden mistrz słowa doceni zagadki użyte w celu podpowiedzi – te układanki to prawdziwie polskie krzyżówki. Nie trać papieru żeby zagrać w krzyżówki panoramiczne, jolki, wirówki! Przestań wyrywać kartki z zeszytu żeby grać w takie gry jak szubienica. Nasza gra słowna – krzyżówka jest dużo bardziej wciągająca, rozwiążesz w spokoju łamigłówki i układanki, twoja dusza krzyżówkowicza będzie spać spokojnie, a drzewa będą żyć dalej i produkować tlen (bez niego przecież żadna zakreślanka nie będzie rozwiązana, wszak ludzie potrzebują go żeby myśleć i rozwiązywać kolejne krzyżówki po polsku)

Zagraj już dziś! Jeżeli każde słowo znasz już na pamięć, nie obawiaj się – aktualizacje będą oferowane często i gęsto!
Najlepsze łamigłówki po polsku tylko od Simplicity Games
Are you a freak of word games? We have something for you! The best crossword game in 100% Polish!

Do you love crossword puzzles and puzzles? Can not you imagine a day without solving such crosswords as panoramic crosswords, magical crossword, jolly, centrifuges, drawing, picnic?

If so, you will surely enjoy our new crossword game – Slovomania!
This game combines the best features of both master word games (puzzle, picnic) and classic paper games – these are certainly the best crosswords in Polish.

Each word on the board creates a cross with a different word – thanks to that you will find the right word from letters arranged in a circle of letters. Dragging between the letters you create words and arrange them on the board so that they form a cross with the words already existing in the crossword. The crossword will be complete when each word is appropriate.

For each word there are verbal hints – puzzles, like in a real crossword puzzle. Feel like a champion and show everyone that the puzzles offered by our crossword game are not a challenge for you

In order not to be too simple, every now and then a new word game awaits the player: a scratchcard. Its rules are simple – the crossword contains words that are hidden in the vicinity of random letters – you must find them in the drawing before the time runs out and arrange a cross on the board – otherwise you will definitely not make it, the puzzle will disappear and you will have to go for a picnic by celebrating the taste of winning – and everything will be guilty of this verbal game. Face up, go through the next boards and do not let the crossword game overcome you! If you are looking for Words of Wonders in Polish or Word link pl you’ve come to the right place.

A lot of attention has been paid to the variety of slogans – certainly more than one master of the word will appreciate the puzzles used for hints – these jigsaws are truly Polish crosswords. Do not waste paper to play panoramic crosses, jolly, centrifuge! Stop pulling the pages from the notebook to play games like the gallows. Our word game – the crossword is much more addictive, you will solve the puzzle and puzzle in peace, your soul will sleep peacefully, and the trees will continue to live and produce oxygen (without him, no wording will be solved, people need him to think and solve next crosswords in Polish)

Play today! If you already know every word by heart, do not be afraid – updates will be offered often and densely!
The best Polish puzzles only from Simplicity Games

App Information of Słowo Mania po polsku 1.0.20 MOD APK

App Name Słowo Mania po polsku
Package Name com.simplicity.slowkomania
Version 1.0.17
Rating ( 6636 )
Size 39.8 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-03-12
Installs 500,000+
Category Educational, Games